کشف استعداد و مهارت های شغلی نوجوانان با مربی آبی

تلگراماینستاگرام

مشاور و مجری ایده های ثروت آفرین

کشف درون

شناخت کشف خود، خود مدیریتی و پی بردن به ارزش های درونی مهم ترین عامل آرامش درون است که، باشگاه سرو قامتان قدم به قدم همراه شما برای رسیدن به این هدف بزرگ خواهد بود

مشاوره شغلی

شناخت کشف خود، خود مدیریتی و پی بردن به ارزش های درونی مهم ترین عامل آرامش درون است که، باشگاه سرو قامتان قدم به قدم همراه شما برای رسیدن به این هدف بزرگ خواهد بود

تعیین سطح

شناخت کشف خود، خود مدیریتی و پی بردن به ارزش های درونی مهم ترین عامل آرامش درون است که، باشگاه سرو قامتان قدم به قدم همراه شما برای رسیدن به این هدف بزرگ خواهد بود

تمرین در خانه

شناخت کشف خود، خود مدیریتی و پی بردن به ارزش های درونی مهم ترین عامل آرامش درون است که، باشگاه سرو قامتان قدم به قدم همراه شما برای رسیدن به این هدف بزرگ خواهد بود

آموزش تبلیغ نویسی

شناخت کشف خود، خود مدیریتی و پی بردن به ارزش های درونی مهم ترین عامل آرامش درون است که، باشگاه سرو قامتان قدم به قدم همراه شما برای رسیدن به این هدف بزرگ خواهد بود

کارخانه تولید ایده

شناخت کشف خود، خود مدیریتی و پی بردن به ارزش های درونی مهم ترین عامل آرامش درون است که، باشگاه سرو قامتان قدم به قدم همراه شما برای رسیدن به این هدف بزرگ خواهد بود

اجرای عملی پروژه شغلی

شناخت کشف خود، خود مدیریتی و پی بردن به ارزش های درونی مهم ترین عامل آرامش درون است که، باشگاه سرو قامتان قدم به قدم همراه شما برای رسیدن به این هدف بزرگ خواهد بود

مطالبی که نمی خواهی از دست شان بدهی

آیا به دنبال دست پیدا کردن به نتایج متفاوتی از زندگی هستید؟

آیا اعتماد به نفس و در جمع درخشیدن برای شما مهم است؟

آیا معتقدید که شغل و درآمد عالی به ژنتیک و شانس و مدرک دانشگاهی بستگی دارد؟

    تیم مربی آبی طی چرخه ۷ مرحله ای و در مدت ۸- ۱۲ هفته ضمن کشف و شناسایی استعداد درونی شما تمام مسیر شغلی که شامل:

رشد شخصیت، ایده سازی، تجاری سازی ایده و حضور پرقدرت در بازار را به طور عملی همگام و همراه شما خواهیم بود

با تیم مربی آبی، کودکانی سالم ،هوشمند و ثروتمند به جامعه هدیه دهید رد کردن